Trzecia edycja festiwalu organizowanego przez Nowy Teatr od 2020 roku. Trwa od września do grudnia 2022 roku

Program

 24 września koncert Kae Tempest

 20-21 października Jan Martens „Każda próba skończy się zmiażdżonymi ciałami i pogruchotanymi kośćmi”

 18-19 listopada Tiago Rodriques „Na pamięć”

 14-15 grudnia Julian Hetzel „All Inclusive”

 17-18 grudnia Kim Noble „Kołysanka dla padlinożerców”

Zamęt narasta, niepokoje i lęki są tym, czym żyjemy. Aby wybrnąć z sytuacji skomplikowanych współzależności, potrzebujemy zrozumieć, co i dlaczego dzieje się wokół nas. Zdiagnozować stan rzeczy. Rolą teatru jest filtrowanie wydarzeń tak, by na podstawie zaobserwowanych sygnałów wychwycić kluczowe momenty, zanim będzie za późno. A najlepsze zrozumienie kryje się w uważnym patrzeniu na świat wokół nas.

Na przestrzeni dziejów wielokrotnie już zmieniały się znaczenia, koncepcje czy granice – te zaś często prowadziły do zmiany mentalnej mapy. Festiwal Nowa Europa jest propozycją holistyczną, całościowo ujmującą zjawiska i procesy, ale też eklektyczną, by uniknąć rutyny. To laboratorium geografii wyobrażonej, badającej dotychczasowe postrzeganie świata, wynikające z przyzwyczajeń.

Z naszych ustaleń wynika, że nie ma dokąd się cofać. Dlatego ogłaszamy ucieczkę do przodu!

Nowy Teatr od początku istnienia poważnie traktuje program prezentacji spektakli gościnnych. W obliczu braku w Warszawie międzynarodowego forum teatru, stara się wypełniać tę lukę i zapraszać spektakle, wytyczające nowe drogi w sztukach performatywnych.

Efemeryczności i festiwalizacji życia kulturalnego przeciwstawiamy festiwal w formule on going. Zależy nam, żeby pokazy nie miały charakteru krótkotrwałego wydarzenia, ale stały się regularną praktyką spotkania z ważnymi twórcami teatru europejskiego i światowego.

Bilety:

Koncert Kae Tempest: 80/100/120 PLN

Pozostałe spektakle: 50/35 PLN

Start sprzedaży 15.06.2022

Festiwal sfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa.

Partnerzy: British Council, Instytut Francuski, Goethe Institut, Rząd Flandrii, Black Box Teater

***

3rd edition of the International Festival New Europe. Escaping forward. September – December 2022

24 September Kae Tempest, concert

20-21 October Jan Martens “Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones”

18-19 November Tiago Rodriques “By heart”

14-15 December Julian Hetzel “All Inclusive”

17-18 December Kim Noble “Lullaby for Scavengers”

Confusion is growing, anxieties and fears are what we live by. To break out of situations of complex interdependence, we need to understand what is happening around us and why. To diagnose the state of things. The role of theatre is to assess and filter events so that, based on the signals we observe, the key moments can be grasped before it is too late. And the most profound understanding lies in looking carefully at how we move around ourselves.

The New Europe Festival is a holistic project, taking an overall view of the phenomena and processes, but remaining eclectic so as to avoid falling into a routine. It is a laboratory of imaginary geography, exploring our existing perceptions of the world connected to our habits.

Our findings suggest that there is nowhere to turn back to. That is why we are announcing fleeing forward!

Since its establishment, Nowy Teatr has taken its programme of presenting guest performances seriously. In the absence of an international theatre forum in Warsaw, it seeks to fill this gap and invite performances that pave new ways in the performing arts.

We oppose the ephemeral and festive character of cultural life with a festival on going formula. We want the shows not to be a short-lived event, but to become a regular practice of meeting important artists of European and world theatre.

Tickets:

Kae Tempest concert: 80 (early birds)/100/120 PLN

Other performances: 50/35 PLN

Festival financed from the budget of the City of Warsaw

Partners: British Council, French Institute, Goethe Institut, Government of Flanders, Black Box Teater